Bà Trần Vũ Thanh Thuận

Mrs. Trần Vũ Thanh Thuận

Phó phòng Cơ điện