Ông Phạm Trường Long

Mr. Phạm Trường Long

Trưởng phòng Quản lý thiết kế 1