Ông Bùi Đăng Khoa

Mr. Bùi Đăng Khoa

Trưởng phòng Kết cấu